Geloofsbelijdenis

Geloofsbelijdenis van Brazos Abiertos

Eén God

Er is maar één God, die eeuwig leeft, vertegenwoordigd in 3 personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Johannes 10:30; Johannes 14:26; Philippenzen 2:5-7

Eén weg tot redding

We kunnen een persoonlijke relatie hebben met God door gered te worden. Dit is een kado van God aan de mensen. Het is geen gevolg van wat we doen, maar het is onverdiende genade van God. Wanneer wij toegeven dat we gezondigd hebben (berouw), en geloven in de dood, begrafenis en opstanding van Christus en Hem aannemen als onze Heer, zullen we in staat zijn eeuwig met onze God te leven. Efeze 2:8,9; Romeinen 5:1; Romeinen 3:24; Johannes 3:16

Eén Bijbel

De Bijbel is het onfeilbare Woord van God, geïnspireerd door de Heilige Geest, en bevat alle antwoorden voor de problemen van de mens. 2 Timotheus 3:16,17; 2 Petrus 1:20,21; Openbaring 22:18,19

 

Geloofsbelijdenis

Artikel 1: Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.

Artikel 2: Ik geloof in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, geleden onder Pontius Pilatus, gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het dodenrijk, op de derde dag opgestaan uit de dood en opgestegen naar de hemel, en gezeten aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, waarvandaan Hij weer terug zal komen.

Artikel 3: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige en universele Kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, opstanding van de doden en het eeuwige leven.

Artikel 4: Ik geloof dat de Heer Jezus zijn Kerk regeert en dat Hij daarom Apostelen gestuurd heeft en hen tot Zijn wederkomst uitzendt om te onderwijzen, zonden in Zijn naam te vergeven en te dopen met water en met de Heilige Geest.

Artikel 5: Ik geloof dat zij die door God uitgekozen zijn voor een bediening, alleen aangesteld worden door Apostelen, en dat de kracht, de zegen en de heiliging van hun dienst zijn oorsprong vindt in de Apostolische bediening.

Artikel 6: Ik geloof dat de Heilige Doop met water de eerste stap is naar het herstel van een mens in de Heilige Geest, en dat wie gedoopt is, geadopteerd wordt in de gemeente van hen die geloven in Jezus Christus en belijden dat Hij hun Heer is.

Artikel 7: Ik geloof dat de Maaltijd van de Heer is ingesteld door de Heer zelf om Hem te gedenken. Als wij de Maaltijd van de Heer eten op een waardige manier, delen wij in het leven met Jezus Christus, onze Heer. Het wordt gevierd met ongegist brood en wijn (of sap); beiden moeten onderscheiden worden en uitgedeeld worden door een dienaar van de kerk, die geautoriseerd is door een Apostel.

Artikel 8: Ik geloof dat zij die gedoopt zijn met water, de gave van de Heilige Geest moeten ontvangen door een Apostel om zo goddelijke verwantschap en de voorwaarde voor het eerstgeboorterecht te bereiken.

Artikel 9: Ik geloof dat de Heer Jezus terug zal komen, zo zeker als hij opsteeg naar de hemel, en dat Hij de eersten van de doden en de levenden met Zich mee zal brengen, die zijn komst verwachtten en voorbereid waren; dat Hij met hen naar de aarde terug zal komen na de hemelse huwelijksceremonieën, dat Hij Zijn koninkrijk van vrede zal vestigen en dat zij met Hem zullen regeren als een koninklijk priesterschap. Aan het eind van het koninkrijk van vrede zal Hij het laatste oordeel vellen. Daarna zal God een nieuwe hemel en aarde creëren en bij Zijn volk wonen.

Artikel 10: Ik geloof dat ik verplicht ben om de autoriteiten van deze wereld te gehoorzamen, altijd op voorwaarde dat daarmee geen goddelijke geboden overtreden worden.

 

Hiernaast geloven wij

God is liefde en Hij houdt van alle mensen. Het is Zijn verlangen om hen die arm of onderdrukt zijn, weduwen, weduwnaars en weeskinderen te bereiken en de gebrokenen van hart te genezen. Psalm 68: 5, 6; 1 Johannes 4.16

De mens is naar het beeld van God geschapen, maar door de zonde van God gescheiden. Genesis 1:26; 1 Timotheüs 2: 5,

Wij geloven in de doop in water, zoals Jezus die onderwees en liet zien, als de weg voor gelovigen om zich te identificeren met de dood, begrafenis en opstanding van Jezus. De doop is geen vereiste voor redding, maar is een openbaar getuigenis van berouw en de noodzaak om vergeving te ontvangen. Mattheüs 28:19; Romeinen 6: 4; Mattheüs 3: 13-17

God geeft talenten en geestelijke gaven aan alle gelovigen, om hen krachtig te maken, om het volk van God (de kerk) uit te breiden en als bewijs van het bestaan ​​en de macht van God voor de ongelovigen. De gaven van de Geest zijn ook vandaag actief aanwezig en van groot belang. 1 Korinthiërs 12: 4-11; 1 Petrus 4.10

Om het volledige plan van God te bereiken, dat wil zeggen dat alle mensen de volledige erfenis die ze hebben in God, geloven en begrijpen, kan hij ons, met onze aanleg, heel persoonlijk gebruiken. In de kerk zeggen we dit als volgt: “Hij heeft een persoonlijk plan met mijn leven”. Mattheüs 28 en Jeremia 29:11

Heiliging is het voortdurende proces om de Geest van God in ons Zijn werk te laten doen. Dit proces van heiligmaking is een proces dat een levenlang duurt. Romeinen 6:19; Galaten 5: 22-25,

Goddelijke genezing wordt in het leven van mensen vandaag tot stand gebracht door Jezus, die de Genezer is. Gezondheid omvat fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel herstel. Lucas 9:11; Mattheüs 9:35; Handelingen 10:38; Mattheüs 10.:1

Jezus zal terugkeren en alle mensen die Jezus als Redder hebben aanvaard voor eeuwig met Zich meenemen naar de hemel Handelingen 1.11; 1 Thessalonicenzen 4: 13-17; Hebreeën 9.:28

En als laatste van alles, we zijn geroepen om alles wat we geloven aan de wereld te verkondigen tot Zijn lof en uitbreiding van Zijn koninkrijk. Mattheüs 28: 19,20